کارکرد تابلو برق های فشار متوسط MV و تجهیزات آن ها

کارکرد تابلو برق های فشار متوسط MV و تجهیزات آن ها

این تابلو برق ها به عنوان یک تابلوی اصلی برای استفاده در پست ها و ناحیه های صنعتی بزرگ قرار میگیرد. ولتاژ های 1کیلوولتی تا 36کیلوولتی وارد این تابلو ها شده و به سکسیونر ها و دژنکتور ها متصل میشوند. ولتاژِ به این شدت و بزرگی را اگر بخواهیم به صورت عادی قطع و وصل کنیم جرقه های شدیدی را که آرک نامیده میشوند را بوجود میاوریم که باعث از بین رففتن تجهیزات تابلو خواهد شد.

برای جلوگیری از این اتفاق ما از دژنکتور هایی که دارای محفظه های جرقه گیر میباشند استفاده میکنیم. در این محفظه ها با وجود روغن و گاز SF6 هنگام قطع کردن اتصال جرقه در این روغن یا گاز خفه شده و مشکلی را به وجود نمیاورد.

پس از قطع کردن جریان برق توسط دژنکتور میبایست اتصال سکسیونر را نیز قطع کرده تا اطمینان کامل از قطعی صورت بگیرد. همچنین برای وصل کردن نیز ابتدا میبایست سکسیونر وصل شده و بعد از آن دژنکتور را وصل کنیم .

دژنکتور ها هنگام وصل میبایست خیلی سریع تیغه ها را متصل کنند. به همین منظور فنر های بسیار قوی در آن ها وجود داشته که توسط یه موتور کوچک و به کمک زنجیر موتور شارژ میشود و با زدن کلید با سرعت بسیار زیادی وصل میشود. اگر سرعت وصل کم باشد با آرک های شدیدی مواجه خواهیم شد.