آشنایی با انواع تابلوهای برق

آشنایی با انواع تابلوهای برق

آشنایی با انواع تابلوهای برق:

قطعات تابلو ریتال

الف)تابلوی اصلی

این تابلو عموماً در پست برق نصب می شود و به طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور متصل است و برق مجموعه را توزیع و کنترل می کند.

قطعات تابلو ریتال

ب)تابقطعات تابلو ریتاللوی نیمه اصلی

این گونه تابلو ها ، برق بلوک ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و کنترل می کند.

( تابلوی نامبرده از تابلوی اصلی تغذیه می شود.)

پ)تابلوی فرع تاسیسات و تجهیزات

قطعات تابلو ریتال

عبارت از تابلویی است که برای توزیع و کنترل سیستم برق خاص مانند موتورخانه ، آشپزخانه و رختشوی خانه و غیره بکار می رود. این گونه تابلوها از تابلوی نیم اصلی تغذیه می شود.

ت) تابلوی فرعی روشنایی :

عبارت از تابلویی است که برق روشنایی و پریزهای عمومی و فنها مربوط به هر قسمت را توزیع و کنترل می کند. این نوع تابلو نیز از تابلو نیم اصلی تغذیه می شود.

تابلوهای اصلی و نیمه اصلی در تأسیسات برق صنعتی به صورت ایستاده و قابل دسترسی از جلو یا پشت و یا هر دو طرف می باشند. و هر تابلوهای فرعی و روشنایی معمولاً به صورت دیواری می باشند.

 انواع تابلو برق

در این فصل منظور از مدارهای کنترل مدار های فرمان الکتریکی با استفاده از کلید هاى مغناطیسى یا کنتاکتور ها هستند در مدارهاى فرمان الکتریکى وسائل مختلفی به کار مى رود که مهمترین آنها کنتاکتور میباشد . استفاده ار کنتاکتور در مدار هاى کنترل تنوع طراحى هاى مختلف را به وجود می آورد .

وسایل کنترل:

قطعات تابلو ریتال

1. کنتاکتور ها :

کنتاکتورها کلیدهای الکترو مغناطیسی هستند که مهمترین جزءمدارات میباشند.در صنعت نمی توان از این کلیدها صرف نظر کرد.مهمترین مزیت کنتاکتورها نسبت به کایدهای معمولی به شرح زیر میباشد:

کنترل و فرمان راه اندازی دستگاها از راه دور

کنترل وراه اندازی ماشین از دو یا چند نقطه

خطر راه افتادن مجدد ماشین ناشی از اثر قطع ناگهانی برق(به نظر من یکی از مهمترین عوامل حفاظتی میباشد

قطعات تابلو ریتال

قیمت تابلو برق طرح ریتال،

تابلو برق ریتال المان،

تابلو طرح سیواکن،

کابینت طرح ریتال،

تابلو ایستاده طرح ریتال،

فروش تابلو ریتال،

پروفیل تابلو ریتال،

ابعاد تابلو ریتال،

قیمت تابلو برق طرح ریتال،

تابلو طرح ریتال چیست،

تابلو برق ریتال المان،

قیمت تابلو برق ریتال،

قیمت تابلو برق ایستاده،

تابلو ایستاده طرح ریتال،

فروش تابلو برق،

قیمت سلول ریتال،

قیمت سلول تابلو برق،

انواع تابلوهای برق

تابلو برقانواع تابلو برق